20/02/2019

Filoha tany Ambositra : “ Tsy vitan’ny resa-be ny fampandrosoana ”

Betsaka tokoa amin’izao fotoana izao ireo mpanao pôlitika mpanohitra no mitsikera be fahatany mahakasika ny asa fampandrosoana ataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny. Fitsikerana tsy mitondra mankaiza anefa satria tsy hita akory ny zavatra mivaingana ataon’izy ireo ho an’ny firenena. Ireto farany ihany koa izay hita fa minia mikimpy amin’ny zavatra vitan’ny fitondrana, noho ny firehana pôlitika tsy mitovy. Nefa raha vonona hampandroso ny firenena dia tokony tsy hisy intsony izany fomba fijery miendrika fankahalana izany satria izay ihany no mbola tsy mampandroso an’i Madagasikara. Ao anatin’izay indrindra, nanambara ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, omaly, tany Ambositra, nandritra ny fitokanana ny ivon-toerana fampianarana ho an’ny fambolena sy fiompiana fa “mila  faharetana ny fampandrosoana  satria  tsy  ny  fitenenana  lava hoe mbola  lavitra  ny  lalana  no  mampihena izany fa  ny fanaovana dingana,  firosoana  tsikelikely ho amin’ny tsaratsara  kokoa.  Tsy vitan’ny resabe ny fampandrosoana. Tsy tokony ho kivy amin’ny fandrabirabiana maro samihafa araka izany fa tokony hilofo amin’izay anjara  tandrify azy avy.   Miantso anareo olom-pirenena hivonona amin’izay  toe-tsaina izay ny tenako mba  hiara-hiasa amiko.

Fotodrafitrasa maro no notokanana

Fanamby  iray  hijerena  ny  fampandrosoana  ny  seha-piharian’ny  Malagasy  maro  an’isa  indray no tanteraka tany amin’ny renivohitry ny faritra Amoron’i Mania.  Trano  fianarana vaovao  ahitana  efitrano  fianarana  sy  fanaovana  fikarohana  no  natolotry  ny  Filoha  Rajaonarimampianina Hery  ny  mpianatra  izay  handranto  fianarana  ao Ambositra amin’ny alalan’ny ISTA (Institut Superieur de Technologie Ambositra).  Izao  no  tanteraka  dia  noho ny  asan’ny  fitondram-panjakana izay  tsy  mitsahatra  mitady  vahaolana  amin’ny  olana  mianjady  amin’ny  vahoaka  malagasy. Ankoatra izay, nomen’ny fitondram-panjakana lanja ihany koa ny fanofanana ny tanora hahay hamboly. Nambaran’ny filoha koa fa hampidirina  ao  anatin’ny tetikasa fampandrosoana ny fanamboarana ny lalana mirefy 232   kilometatra mampitohy an’Ambatofinandrahana  sy Malaimbady. Io lalana io izay  fivoahan’ny voka-bary any amin’iny faritra  iny. Eo  ihany koa ny fametrahana  ivon-toerana  famokarana  herinaratra  izay mbola olana  tsy ahafahan’ny  indostria  miroborobo any  amin’ny  faritra  Amoron’i Mania.

Ankoatra  ny  toeram-pianarana  dia  notokanana omaly tany Ambositra, koa ny tetezan’Ankorombe izay  hivezivezen’ny mpianatry  ny  CEG  sy  ny  Lisea,  ny  mpanao  fanatanjahantena  hamonjy kianja. Nambaran’ny  lehiben’ny  faritra Amoron’i  Mania  fa  vonona hatrany ny  vahoaka any an-toerana  hanohana ny ezaka vita.

 

Laurena Nany