18/11/2018

Faritra Analamanga : 50% ny asa vita ho an’ny taona 2017

« Raha mihoatra tamin’ny taon-dasa (2016), dia somary nisy fahatarana ny fanatanterahana ny asa teny anivon’ny kaominina tsirairay teto anivon’ny Faritra Analamanga ». Io no nambaran’ny lehiben’ny Faritra, Ndranto Rakotonanahary, mikasika sy mahakasika ny asa hiantsorohan’ny Faritra Analamanga ho an’ny taona 2017.
Raha ny fanazavana mantsy, dia noho ny fiovan’ny rafitra SIG no anton’ny fahataran’ny fanatanterahana ny asa eny anivon’ireo kaominina tsirairay avy. Voalaza mantsy fa tany amin’ny volana septambra teo vao afaka nampiasa ny tetibolany ho amin’izany ny teo anivon’ny Faritra Analamanga. Na izany aza, dia nanambara ny lehiben’ny Faritra fa tsy maintsy nitady ny fomba rehetra nahafahana nanatanteraka hatrany ny asa izy ireo.
Noho izany indrindra, fotodrafitrasa manodidina ny 20 teo ho eo no tanteraky ny teo anivon’ny Faritra Analamanga ho amin’ity taona 2017 ity. Izany hoe, vita sy tontosa hatramin’ny 50% ny asa niantsorohan’izy ireo tamin’ity taom-piasana ity. Voalaza fa mitazona hatrany ny tan-tsoroka ho an’ireo kaominina tsirairay avy ny eo anivon’ny Faritra Analamanga.
Anisan’ny asa goavana tontosa sy tanteraka ny fanangananasy fanomezana trano toeram-piasan’ny polisy tamin’ireo kaominina voafidy nahazo izany mba hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana. Manaraka izany, ny fananganana sy fanamboarana sekoly, ny fanamboarana lalana, ary fanomezana rano fisotro madio ho an’ireo kaominina tsy nisitraka izany teo aloha, sns.
Mbola mitohy ihany kosa, raha ny voalaza, ny fizarana sy fanomezana dabilio an’ireo sekoly eny amin’ireo kaominina isaka ny distrika mandrafitra ny F aritra Analamanga. Anisan’ny laharam-pahamehana ho an’ny Fitondrana rahateo ny fanatsarana hatrany ny tontolon’ny fanabeazana eto amin’ny firenena, ka izay indrindra no mahatonga ny Faritra Analamanga tsy manao ambanin-javatra ny tontolon’ny fampianarana.
Ankoatra izay, dia mitohy ihany koa ny fidinana ifotony amin’ny fijerena ny olan’ireo kaominina tsirairay, ary mitohy ihany koa ny fizarana fitaovana amin’ny fanamboarana sy fanatsarana fotodrafitrasa eny anivon’izy ireo tsirairay avy, toa ny simenitra, tafo fanitso, vy, sns.
Etsy andaniny, ezahina ihany koa, raha ny fanazavana hatrany, ny fizarana fitaovana ho an’ireo mpitandro filaminana, izay efa natomboka tamin’ny fizarana môtô ho an’ireo zandary tetsy amin’ny toby Ankadilalana.
Nanambara ny teo anivon’ny Faritra Analamanga tamin’ny alalan’ny lehibeny, Ndranto Rakotonanahary, fa misy ireo asa noheverina novitaina tamin’ity taona ity saingy, noho ny antony izay efa voalaza teny ambony no tsy nahafahana nanatontosa an-tsakany sy an-davany izany tamin’ity taona 2017 ity. Na izany aza anefa, voalaza fa ho ezahina ny hahavitan’izany ara-dalàna amin’iny taona ho avy iny miampy ny tetikasa rehetra ho amin’ny taona 2018. Izany hoe, somary ho mafimafy ny asa hiantsorohana sy hotanterahin’ny Faritra Analamanga amin’iny taona ho avy iny.

Nangonin’i MN